Štatút súťaže „Nájdi cestu“

Čl. I

Vyhlasovateľ (prevádzkovateľ) a organizátor súťaže

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Nájdi cestu“ je spoločnosť IMAFEX s.r.o., so sídlom na Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:36396567, zapísaná v Obchodnom registri Žilina, oddiel Sro, vložka č. 12684/L, (ďalej len „Vyhlasovateľ“).
 2. Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaže v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke www.imafex.sk  a v sídle Vyhlasovateľa.
 3. Cieľom súťaže je reklama a podpora predaja služieb značky IMAFEX s.r.o.
 4. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

Čl. II

Trvanie súťaže

 1. Termín súťaže je stanovený na obdobie od 24.8.2022 08:00 do 5.9.2022 08:00. Žrebovanie výhercov sa uskutoční 5.9.2022 o 12:00 hod.

Čl. III

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 1. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr ku dnu ukončenia súťaže dovŕšila vek 18 rokov (ďalej len „Účastník súťaže“).
 2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi a zároveň sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.
 3. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry.
 4. Všetky osoby, ktoré splnia podmienky súťaže, budú automaticky zaradené do losovania. Losovať sa bude 1 výherca.

Čl. IV

Pravidlá súťaže

 1. Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa článku III a ktorí sa prostredníctvom sociálnej siete Facebook www.facebook.com zapoja do súťaže tak, že pod súťažný post Vyhlasovateľa súťaže uverejnený 24.8.2022 pridajú komentár, v ktorom napíšu správnu odpoveď na otázku „Ktorý balónik doletí do nášho zákazníckeho centra?“ uvedenú v súťažnom poste. Výhercom je komentujúci, ktorý bude náhodne vyžrebovaný spomedzi komentátorov so správnou odpoveďou. V prípade, že žiaden z uverejnených komentárov nebude obsahovať správnu odpoveď, výherca bude vyžrebovaný zo všetkých uverejnených komentárov pod súťažným postom. Akceptované do súťaže budú len príspevky, ktoré spĺňajú tieto podmienky a ktoré nijakým spôsobom neurážajú verejnosť a účastníkov súťaže.
 2. Ak sa súťaže nezúčastní aspoň 10 (slovom: desať) súťažiacich, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa. Výber výhercov sa uskutoční za účasti 2 zamestnancov Vyhlasovateľa. Žrebuje sa 1 výherca a 1 náhradník. Ak ani daný počet náhradníkov nebude postačujúci, zvyšné výhry prepadnú v prospech Vyhlasovateľa.
 1. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby uvedené v čl. III tohto štatútu súťaže.
 2. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
 3. Do súťaže o výhernú cenu bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa čl. II tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži uvedené v tomto štatúte.

Čl. V

Výhra v súťaži

 1. Výherca v súťaži získava bavlnenú tašku s potlačou, bavlnené tričko s potlačou a fľašu s nerezovým dnom.

Čl. VI

Oznámenie o výhre

 1. Výherca bude o svojej výhre informovaný zo strany Vyhlasovateľa súťaže prostredníctvom správy a komentára na sociálnej sieti Facebook najneskôr do 3 pracovných dní po skončení súťaže pod profilom, s ktorým sa zapojil do súťaže a v prípade, že tak urobil najneskôr, do termínu ukončenia súťaže.
 2. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

Čl. VII

Odovzdanie výhry

 1. Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.
 2. Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.
 3. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) na sociálnej sieti Vyhlasovateľa.

Čl. VIII

Strata nároku na výhru

 1. V prípade, že výherca neplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

Čl. IX

Dôležité podmienky súťaže

 1. Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov súťaže, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov súťaže.
 3. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.
 4. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené.
 5. Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre.

Čl. X

Ochrana osobných údajov

 1. Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do súťaže udeľuje Organizátorovi súťaže v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na dobu trvania súťaže a vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu (1) roku odo dňa ukončenia súťaže.
 2. Svojou účasťou v súťaži účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.
 3. Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia je splnená prostredníctvom podmienok ochrany osobných údajov, zverejnená na webovom sídle Vyhlasovateľa.
 4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.
 5. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 1 roka.
 6. Účastník Súťaže má právo vyžadovať od Vyhlasovateľa na základe písomnej žiadosti:
 7. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o účastníkovi Súťaže spracúvané,
 8. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov
 9. informácie o zdroji, z ktorého získal Vyhlasovateľ osobné údaje účastníka Súťaže na spracúvanie,
 10. zoznam osobných údajov účastníka Súťaže, ktoré sú predmetom spracúvania,
 11. na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 12. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 13. právo na prenosnosť osobných údajov,
 14. na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil.

 

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

 1. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže uvedenými v tomto štatúte. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto štatútom.
 2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Organizátor.
 3. Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k tomuto štatútu alebo formou zverejnenia nového znenia štatútu, ktorý v plnom rozsahu nahradí staré znenie štatútu.
 4. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.
 5. Súťaž ani tento štatút nie sú verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ani verejným prísľubom v zmysle § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 6. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
 7. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
 8. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu štatutárnym zástupcom Vyhlasovateľa súťaže.