Informácie pre koncových užívateľov

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou IMAFEX s.r.o. na základe § 42 ods. 1 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. Bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.  Všetky uvedené informácie sú aktuálne, nediskriminačné a transparentné.

Identifikačné údaje podniku

Obchodné meno: IMAFEX s.r.o.

Sídlo: Belopotockého 4 , 031 01  Liptovský Mikuláš 

IČO: 36 396 567

DIČ: 2020127340

IČ DPH: SK2020127340 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.12684/L

Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť IMAFEX s.r.o. poskytuje široké portfólio v oblasti elektronickej komunikácie.

Základný rozsah ponúkaných služieb:

 • Internetové služby
 • Digitálna káblová televízia
 • Služby VoIP telefonovania
 • Webhostingové služby
 • Serverhostingové služby

Podrobnosti o celom portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na zákazníckych centrách spoločnosti, ktorých zoznam, adresy a otváracie hodiny sú zverejnené na webovej stránke https://www.imafex.sk/kontakty/ a taktiež v aktuálnom cenníku zverejnenom na webovej adrese https://www.imafex.sk/produkty/cennik-celkovy/.

Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sa riadia najmä všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Všeobecné obchodné podmienky sú k nahliadnutiu na webovej adrese https://www.imafex.sk/produkty/vseobecne-obchodne-podmienky/ a na  zákazníckych centrách spoločnosti. Ich zoznam, adresy a otváracie hodiny sú zverejnené na webovej stránke https://www.imafex.sk/kontakty/
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej uzatvorenej zmluvy s Účastníkom

Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi IMAFEX s.r.o. a zákazníkom je v prípade uzatvorenia zmluvy na dobu neurčitú podľa všeobecných obchodných podmienok v článku 11. určená na 3 mesiace odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti.

Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách, servisných službách, doplnkových službách, podrobnosti pri uplatňovaní štandardných zľavách a poplatky alebo náklady pre účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, sú dostupné na webovej adrese https://www.imafex.sk/produkty/cennik-celkovy/, alebo sú k dispozícii na zákazníckych centrách spoločnosti .

Reklamačný poriadok a mechanizmy na urovnanie sporov

Reklamačný poriadok je súčasťou všeobecných obchodných podmienok v článku 10.

V prípade sporu medzi Podnikom a Účastníkom je Účastník oprávnený obrátiť sa na úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb so žiadosťou o mimosúdne riešenie sporu s Podnikom, ak nesúhlasí s výsledkom reklamácie služieb alebo so spôsobom jej vybavenia.

Druhy ponúkaných servisných služieb

Spoločnosť IMAFEX s.r.o. ponúka nasledovné servisné služby:

 • Linka technickej podpory pre nahlásenie poruchy, informácie ekonomického charakteru alebo informácie o ponúkaných službách (linka je spoplatnená tarifou miestny hovor resp. volanie do pevnej siete v prípade volania cez mobilného operátora)
  • Telefónne číslo pre región Liptov 044 – 3240 000
  • Telefónne číslo pre mesto Banská Bystrica 048 – 3240 000
  • Telefónne číslo pre nahlásenie poruchy služby IMAVÍZIA 044 – 3240 000
 • Emailový kontakt na nahlásenie technickej poruchy servis@imafex.sk
 • Emailový kontakt na dopyt po informáciách ekonomického charakteru a informáciách o ponúkaných službách ekonom@imafex.sk
 • Emailový kontakt na vyjadrenie sa k infraštruktúre sietí imafex@imafex.sk

Všetky druhy a možnosti kontaktu so spoločnosťou IMAFEX s.r.o. sú uvedené na webovej adrese www.imafex.sk/kontakt.php .

Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach.
Žiadne globálne opatrenia na riadenie prevádzky nemajú vplyv na službu v podobe obmedzenia rýchlosti.

 

 

Informácie o zmenách podmienok

Popis informovania a povinností spoločnosti IMAFEX s.r.o. je uvedený vo všeobecných obchodných podmienkach v článku 6. a článku 12.

Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov

IMAFEX s.r.o. pristupuje bez rozdielu, transparentne a nediskriminačne k všetkým skupinám Účastníkov. Služby vrátane ich súčastí a výhod, môžu využívať všetci Účastníci.

Účastníci so zdravotným postihnutím sa na IMAFEX s.r.o. môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

Informácie o kvalite služieb

Ak nie je zmluvne stanovené inak, časový limit servisu poskytovaný na náhradné riešenie v prípade výpadku funkčnosti služby, je 5 hodín od nahlásenia poruchy týkajúcej sa infraštruktúry prevádzkovateľa a to počas 7 dní v týždni a to v prípade, že porucha je nahlásená v čase od 8:00 do 22:00 hod.
Ak nie je zmluvne stanovené inak, poruchu je možné Užívateľom nahlásiť písomne alebo telefonicky na linke 044/3240000, alebo e-mailom na e-mailovej adrese servis@imafex.sk a to 24 hodín denne, alebo osobne v sídle resp. na pobočkách Prevádzkovateľa, ktorých poštové adresy sú uverejnené na stránke https://www.imafex.sk/kontakty/ počas pracovných dní v čase od 09:00 – 17:00. hod.

Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, vrátane tónovej voľby alebo dvojtónovej viac-frekvenčnej prevádzky, o službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho podľa § 60 zákona o elektronických komunikáciách

Spoločnosť IMAFEX s.r.o. nie je poskytovateľom univerzálnej služby.

Informácie o práve účastníka zverejniť svoje údaje v telefónnom zozname

Účastník, ktorý je fyzickou osobou, má v zmysle § 59 ods. 2 Zákona právo určiť, či jeho osobné údaje budú zaradené do telefónneho zoznamu a ak áno, ktoré osobné údaje budú zaradené, ak sú relevantné na účel telefónneho zoznamu. Relevantnými údajmi fyzickej osoby na účely telefónneho zoznamu sú telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Nezaradenie osobných údajov Účastníka do telefónneho zoznamu, overenie, opravy alebo ich odstránenie je bezplatné.
Ak Účastník, ktorým je fyzická osoba, požiada alebo súhlasí so zverejnením svojich relevantných osobných údajov v telefónnom zozname, má právo v zmluve, alebo iným spôsobom stanoveným spoločnosťou IMAFEX s.r.o. určiť, či v telefónnom zozname budú zverejnené osobné údaje Účastníka v rozsahu telefónne číslo, titul, meno a priezvisko, alebo v rozsahu telefónne číslo, titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Určenie, ktoré relevantné údaje Účastníka podľa predchádzajúcej vety budú zverejnené v telefónnom zozname, sa týka všetkých telefónnych čísel Účastníka, pri ktorých požiadal alebo súhlasil so zverejnením v zmluve, ako aj vo všetkých predchádzajúcich zmluvách.

Informácie podľa Prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014 z 1.10.2014 úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. (https://www.teleoff.gov.sk/vseobecne-povolenia/)

Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet, ktoré je spoločnosť IMAFEX s.r.o. povinná zverejňovať v zmysle prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014, ako sú: parametre pripojenia vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku sú uvedené v príslušnom cenníku k danej službe pri konkrétnej službe, ktorej sa parametre majú týkať.

IMAFEX s.r.o. podmieňuje poskytovanie služieb prístupu do Internetu zásadám korektného využívania služieb FUP (Fair User Policy), informácie o vplyve ich uplatnenia na využívanie služby koncovým Účastníkom sú uvedené najmä vo všeobecných obchodných podmienkach v článku 7.

Aktuálne cenníky internetových služieb sú dostupné na webovej adrese https://www.imafex.sk/produkty/cennik-celkovy/.

Všeobecné obchodné podmienky sú k nahliadnutiu na webovej stránke https://www.imafex.sk/produkty/vseobecne-obchodne-podmienky/.

Rýchlosť internetových služieb

Proklamovaná rýchlosť Služby pripojenia k Internetu, je rýchlosť uvádzaná v aktuálnych cenníkoch a marketingových materiáloch spoločnosti IMAFEX s.r.o. Proklamovaná rýchlosť je zároveň aj maximálna rýchlosť sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu.
Agregácia je stanovená dynamicky podľa celkového počtu súčasne pripojených užívateľov a to 1:20, z toho vyplývajú minimálne dosahované rýchlosti 1,75Mbps pri programe CITY 60Mbps a HOME 60Mbps a 3.5Mbps pri programe CITY 100Mbps a HOME 100Mbps.

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Povinnosťou Účastníkov v zmysle zákona o elektronických komunikáciách je povinnosť uhrádzať riadne a včas úhrady za poskytnuté služby. Za riadnu a včasnú úhradu sa považuje úhrada faktúry so správnymi identifikačnými údajmi (najmä variabilný symbol), ktorá je pripísaná na bankový účet spoločnosti IMAFEX s.r.o., najneskôr v deň splatnosti faktúry.
Druhy úhrad a povinnosti Účastníka spojené s uhrádzaním faktúr za dojednané služby sú uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach v článku 7.
V prípade ak faktúra nebude uhradená včas, sa spoločnosť riadi ustanoveniami zahrnutými vo všeobecných obchodných podmienkach.

Informácia o bezplatnom prístupe spoločnosti k programovým službám vysielateľov zriadených zákonom

Spoločnosť IMAFEX s.r.o. týmto v zmysle Všeobecného povolenia č. 1/2014 vyhlasuje, že má bezplatný prístup k programovým službám, ktoré vysielatelia zriadení zákonom ako službu verejnosti poskytujú spoločnosti IMAFEX s.r.o. bezplatne.