Štatút súťaže „Nájdi cestu“

Čl. I

Vyhlasovateľ (prevádzkovateľ) a organizátor súťaže

  1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže „Nájdi cestu“ je spoločnosť IMAFEX s.r.o., so sídlom na Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:36396567, zapísaná v Obchodnom registri Žilina, oddiel Sro, vložka č. 12684/L, (ďalej len „Vyhlasovateľ“).
  2. Tento štatút stanovuje pravidlá súťaže, všeobecné podmienky pre účasť v súťaži, práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá pre určenie víťazov súťaže. Štatút súťaže v plnom znení bude k dispozícii na internetovej stránke www.imafex.sk  a v sídle Vyhlasovateľa.
  3. Cieľom súťaže je reklama a podpora predaja služieb značky IMAFEX s.r.o.
  4. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

Čl. II

Trvanie súťaže

  1. Termín súťaže je stanovený na obdobie od 24.8.2022 08:00 do 5.9.2022 08:00. Žrebovanie výhercov sa uskutoční 5.9.2022 o 12:00 hod.

Čl. III

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

  1. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr ku dnu ukončenia súťaže dovŕšila vek 18 rokov (ďalej len „Účastník súťaže“).
  2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi a zároveň sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.
  3. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry.
  4. Všetky osoby, ktoré splnia podmienky súťaže, budú automaticky zaradené do losovania. Losovať sa bude 1 výherca.

Čl. IV